Samen voor Goud

Samen voor Goud

 

De stichting InnoSportNL werd in 2006 opgericht door NOC*NSF en TNO met als doel om sportinnovatie vanuit een centraal punt in Nederland te stimuleren en wetenschappelijke kennis samen te brengen met de praktijk. De achterliggende visie is dat (meer) samenwerking tussen vertegenwoordigers uit de sport, het bedrijfsleven en de wetenschap leidt tot nieuwe innovatieve methoden, producten en diensten die waarde creëren voor alle drie de partijen. In december 2006 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een FES-subsidie toegekend aan InnoSportNL. Met deze middelen heeft InnoSportNL sinds 2006 diverse activiteiten ontplooid.

 

Toon meer informatie
Een lange sporttraditie en een goede kennisbasis hebben Nederland gemaakt tot een belangrijke speler in de internationale sportwereld. Op diezelfde basis kunnen vele ondernemingen succesvol zijn in de sport.

 

Samen voor Goud

Bij het benutten van die kansen en mogelijkheden is innovatie essentieel. En om te innoveren is kennis nodig. Daarom hebben TNO Sport en NOC*NSF in het programma ‘Samen voor Goud’ (sept. 2002 – sept. 2005), dat financieel werd ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken, een goede basis gelegd voor innovatie in de driehoek sport, bedrijfsleven en kennis, namelijk door:

  • het actief verkennen van de innovatiebelangen van sport, bedrijfsleven en kennis;

  • het bij elkaar brengen van deze partijen in succesvolle innovatieprojecten;

  • het structureren van het kennisaanbod en de kennispartijen, gebaseerd op de kansen en behoeften vanuit sport en bedrijfsleven.

 

De beoogde doelstellingen waren ambitieus, maar zijn in de praktijk ruimschoots overtroffen. De resultaten onderstreepten het groeiende belang van de sport als innovatieve en economische factor. Bovendien lieten ze zien wat innovatie voor de sport en het bedrijfsleven kan betekenen. Maar ook maakten de resultaten duidelijk dat de huidige kennisinfrastructuur zich verder moet ontwikkelen en massa moet krijgen om verdere groei mogelijk te maken. Daarbij is het essentieel dat de op losse thema’s al goede kennispositie in onderlinge samenhang en met vraagsturing vanuit de markt verder ontwikkeld wordt, gekoppeld aan een goede valorisatie (waardecreatie) van de opgebouwde kennis.

 

InnoSportNL

In dit kader hebben NOC*NSF en TNO Sport, in samenwerking met het ministerie van VWS, eind 2005 een subsidie aangevraagd uit de toenmalige FES-gelden. In maart 2006 werd deze subsidie door het Ministerie van Economische Zaken toegekend en was de weg vrij voor de oprichting van InnoSportNL. InnoSportNL is opgericht als een stichting, bedoeld om het nationale centrum voor innovatie in sport te worden. Het wil vanuit die nationale basis doorgroeien naar een internationaal vooraanstaande positie in innovatie voor sport, door een excellente kennisbasis op human factors en een gerichte koppeling te maken naar technologiegebieden waarin deze kennisbasis toegepast kan worden: “Technologie gericht op de mens en zijn sportieve prestaties”.

Toon minder informatie

 

Delen:
FacebookTwitterGoogle Plus